Børnenes Kunstklub i daginstitutionen

Børnenes Kunstklub er et redskab i arbejdet med de pædagogiske læreplaner for børnehaver. I Kunstklubben får barnet mulighed for at møde og afprøve sig selv inden for en række kunstneriske udtryksformer: opgaverne er både tegneopgaver, klippeopgaver, puslespil og meget andet. Her er plads til at udfolde sig fantasifuldt og kreativt på egne betingelser og på eget niveau inden for de givne rammer.
Barnet møder en mangfoldighed af kunstneriske udtryksformer for eksempel maleri, skulptur og arkitektur og får mulighed for at lege med, fordybe sig i, omforme og eksperimentere med de udtryk, det møder. Nedenfor kan du læse om, hvordan klubben kan bruges i forbindelse med de forskellige punkter i de pædagogiske læreplaner.

Kulturelle udtryksformer og værdier
• I Børnenes Kunstklub møder børnene en mangfoldighed af andre menneskers og andre tiders forskellige kunstneriske og kreative udtryk.
• Klubben støtter og udvikler børnenes billedsproglige og kreative niveau, da opgaverne er tilpasset de enkelte alderstrins kunnen.
• Selve relationen mellem børn og voksne, der tegner ved samme bord, styrker barnet i sit eget personlige udtryk, da det automatisk vil spejle sit eget arbejde i de andres arbejder. På denne måde bliver de opmærksomme på deres egen plads i verden og styrkede i deres eget udtryk.
• Opgaverne i Børnenes Kunstklub imødekommer både de allerede kreative og fantasifulde børn samt dem, der har brug for lidt starthjælp.
• Børnene opbygger kompetencer og erfaring inden for en lang række forskellige stilarter og udtryk i dansk kunst.
• Barnet oplever og afprøver forskellige stilarter og kunstformer
• Kunst og kreativt arbejde er en måde at udtrykke sin egen opfattelse af verden på, som barnet vil lære at mestre. Kunst er en fortolkning af eksistensen og verden.

Sociale kompetencer:
• Når mange børn tegner sammen, vil det enkelte barn uvægerligt spejle sig i de andres tegninger, og dermed tvinges til at overveje sine egne valg i forhold til de andres. Skal jeg holde ved mine egne valg eller skal jeg gøre som de andre? Hvad er bedst for mig?
• Samtaler om tegningerne giver barnet mulighed for at formulere sig om sine valg og tanker.
• Barnet lærer at kommunikere med andre om en fælles oplevelse, fælles tegneproces.
• Der opstår relationer mellem børnene og mellem barnet og den voksne, når man tegner sammen.
• Barnet har mulighed for at lære at give den anden tid eller mulighed til at forklare sine valg og handlinger.

Sproglig udvikling:
• Samtaler om tegningerne giver barnet mulighed for at formulere sig om sine valg og sine tanker.
• Sætningsdannelsen øves.
• Den sproglige opmærksomhed øges, da barnet får behov for at udtrykke nuancer og definere sine egne valg.
• Barnet får mulighed for at sætte ord på egne meninger og følelser.
• Forskellige kommunikationsmidler afprøves. I billedets verden er det måske nemmere for barnet at udtrykke følelser og ideer end det nødvendigvis er med sproget. Men billedverdenen kan være en startbane for senere at formulere sine tanker og ideer mundtligt.

Alsidig personlig udvikling:
• Arbejdet med opgaverne i Børnenes Kunstklub er et middel til at øge børnenes opmærksomhed over for den verden, der omgiver dem. Kunstværker på væggene og i det offentlige rum, fænomener i byen og i naturen. Når børnenes opmærksomhed over for verdens nuancer skærpes, styrkes deres fantasi og kreativitet.

Krop og bevægelse:
• Med Ta’ ud og tegn-opgaverne vænnes børnene til at tage ud i verden og undersøge den gennem papir og blyant. Dermed vænnes de til at færdes i trafikken både i byen og på landet.

Naturen og naturfænomener:
• Med Ta’ ud og tegn-opgaverne får børnene kendskab til naturen og naturfænomener, samtidig med de opfordres til at færdes i, udforske, sanse og lege i naturen.

   
         
Børnenes Kunstklub – et samarbejde mellem ni museer i Region Syddanmark